Yamini Aiyar, Vijay Chandru, Mirai Chatterjee, Sapna Desai, Armida Fernandez, Atul Gupta, Gagandeep Kang, Tarun Khanna, Kiran Mazumdar-Shaw, Nachiket Mor, Arnab Mukherji, Poonam Muttreja, Thelma Narayan, Bhushan Patwardhan, K Sujatha Rao, Sharad Sharma, Devi Shetty, S V Subramanian, Leila E Caleb Varkey, Sandhya Venkateswaran and Vikram Patel; The Lancet

Back